Regulamin

Regulamin ośrodka jogi Equanimus


1. Każdy uczestnik zajęć w ośrodku jogi Equanimus jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym Regulaminem przed przystąpieniem do zajęć i do przestrzegania go. Ośrodek jogi Equanimus nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieprzestrzegania niniejszego regulaminu.

2. Ośrodek jest otwarty 15 minut przed rozpoczęciem zajęć. Zachęcamy do przychodzenia do ośrodka ok. 10-15 min. przed zajęciami. Jest to czas na przebranie się, zarejestrowanie się na zajęcia i ewentualnie rozmowę z nauczycielem.

3. Osoby z problemami zdrowotnymi zobowiązane są poinformować o nich w Formularzu Zgłoszeniowym, jak również zgłosić to w trakcie trwania zajęć, jeśli zajdzie taka okoliczność. Każdą zmianę w stanie zdrowia, menstruację i ciążę należy zgłosić nauczycielowi przed zajęciami. Equanimus nie ponosi odpowiedzialności za uaktywnienie się bądź zaostrzenie się chorób i dolegliwości, których uczestnicy doświadczali przed podjęciem praktyki jogi, ani za powstanie dolegliwości po podjęciu praktyki. Nauczyciel ma prawo odmówić wstępu na salę osobie, co do której ma podejrzenia o przeciwwskazania lekarskie do ćwiczeń.

4. W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 września 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad i warunków prowadzenia działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej (Dz.U. Nr 101, poz. 1095, pkt 6) do zajęć dopuszczone będą wyłącznie osoby posiadające zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w tych zajęciach lub które złożą podpisane własnoręcznie oświadczenie o zdolności do udziału w zajęciach rekreacyjnych.

5. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków zaistniałych w czasie trwania zajęć, co nie oznacza to zwolnienia z odpowiedzialności cywilnej.

6. W zajęciach mogą brać udział osoby pełnoletnie. Od osób poniżej 18 roku życia wymagana jest pisemna zgoda rodziców lub opiekunów złożona na Formularzu Zgłoszeniowym.

7. Karnet lub wniesienie opłaty za pojedyncze zajęcia stanowią dowód zawarcia umowy korzystania z usług ośrodka jogi Equanimus.

8. W zajęciach mogą uczestniczyć osoby, które mają ważny karnet lub wniosły opłatę za pojedyncze zajęcia, wypełniły Formularz Zgłoszeniowy i zapoznały się z niniejszym Regulaminem. Osoba, która opłaciła udział w zajęciach zobowiązuje się tym samym do przestrzegania Regulaminu.

9. Poprzez uczestnictwo w zajęciach rozumiane jest prawo do korzystania z sali w wyznaczonych godzinach zajęć, do korzystania ze sprzętu przeznaczonego do ćwiczeń oraz z instrukcji osoby prowadzącej.

10. Karnety:

a. Wszystkie karnety są imienne i nie mogą być odstępowane osobom trzecim.

b. Cena karnetu nie uwzględnia ubezpieczenia.

c. Karnet jest ważny tylko w przypisanym terminie i nie podlega przedłużeniu. Za niewykorzystane zajęcia pieniądze nie są zwracane.

11. Każde zajęcia stanowią całość, zatem Uczestnik zobowiązany jest do punktualnego przyjścia i pozostania do końca zajęć.

12. Uczestnik zajęć zobowiązany jest do wyciszenia lub wyłączenia telefonu przed każdymi zajęciami, tak by nie zakłócać spokoju innym ćwiczącym.

13. Torbę z wartościowymi rzeczami można zabrać na salę i położyć w wyznaczonym miejscu. Ośrodek jogi Equanimus nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione na sali bądź w szatni.

14. Nie zezwala się na udział w zajęciach pod wpływem alkoholu bądź innych środków zmieniających świadomość, a także po masażu, dłuższym przebywaniu na słońcu ani po wizycie w saunie.

15. Uczestnicy ćwiczą boso i na matach. Można przynieść własną matę lub skorzystać z mat dostępnych w ośrodku.

16. Należy powstrzymać się od jedzenia przynajmniej 2-3 godziny przed zajęciami.

17. W czasie sesji należy zachować skupienie, podążać za wskazówkami nauczyciela i powstrzymać się od wszelkich zachowań utrudniających innym ćwiczenie. Nie wolno bez wyraźnej wskazówki nauczyciela pomagać innym osobom w wykonywaniu ćwiczeń.

18. W przypadku bólu lub dyskomfortu w czasie zajęć należy zaprzestać praktyki i poinformować o tym nauczyciela.

19. Po zajęciach należy odłożyć używany sprzęt na miejsce utrzymując porządek na sali.

20. Niniejszy Regulamin ma na celu bezpieczeństwo i dobro uczestników oraz osiągnięcie przez nich jak największych korzyści z praktyki jogi.


W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem kontakt@equanimus.pl