Regulamin

Regulamin ośrodka jogi Equanimus


1. Każdy uczestnik zajęć w ośrodku jogi Equanimus jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym Regulaminem przed przystąpieniem do zajęć i do przestrzegania go. Ośrodek Equanimus nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieprzestrzegania niniejszego regulaminu.

2. Ośrodek jest otwarty 15 minut przed rozpoczęciem zajęć.

3. Osoby z problemami zdrowotnymi zobowiązane są poinformować o nich w Formularzu Zgłoszeniowym, jak również zgłosić to w trakcie trwania zajęć jeśli zajdzie taka okoliczność. Każdą zmianę w stanie zdrowia, menstruację i ciążę należy zgłosić nauczycielowi przed zajęciami. Equanimus nie ponosi odpowiedzialności za uaktywnienie się bądź zaostrzenie się chorób i dolegliwości, których uczestnicy doświadczali przed podjęciem praktyki jogi, ani za powstanie dolegliwości po podjęciu praktyki. Nauczyciel ma prawo odmówić wstępu na salę osobie, co do której ma podejrzenia o przeciwwskazania lekarskie do ćwiczeń.

4. W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 września 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad i warunków prowadzenia działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej (Dz.U. Nr 101, poz. 1095, pkt 6) do zajęć dopuszczone będą wyłącznie osoby posiadające zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w tych zajęciach lub które złożą podpisane własnoręcznie oświadczenie o zdolności do udziału w zajęciach rekreacyjnych.

5. W zajęciach mogą uczestniczyć osoby, które mają ważny karnet lub wniosły opłatę za pojedyncze zajęcia, wypełniły Formularz Zgłoszeniowy i zapoznały się z niniejszym Regulaminem. Osoba, która opłaciła udział w zajęciach zobowiązuje się tym samym do przestrzegania Regulaminu.

6. Karnet stanowi bilet wstępu na salę, na której odbywają się wybrane zajęcia.

7. Cena karnetu nie uwzględnia ubezpieczenia.

8. Wszystkie karnety są imienne i nie mogą być odstępowane osobom trzecim.

9. Karnet jest ważny tylko w przypisanym terminie i nie podlega przedłużeniu. Za niewykorzystane zajęcia pieniądze nie są zwracane.

10. Karnet stanowi dowód wpłaty oraz dowód zawarcia umowy korzystania z usług ośrodka Equanimus.

11. Osoby uprawnione poprzez zakup karnetu do wstępu na zajęcia mają prawo do korzystania z sali w wyznaczonych godzinach zajęć, do korzystania ze sprzętu przeznaczonego do ćwiczeń oraz instrukcji osoby prowadzącej.

12. Uczestnik zajęć zobowiązany jest do wyciszenia lub wyłączenia telefonu przed każdymi zajęciami, tak by nie zakłócać spokoju innym ćwiczącym.

13. Każde zajęcia stanowią całość, zatem Uczestnik zobowiązany jest do punktualnego przyjścia i pozostania do końca.

14. Nie zezwala się na udziału w zajęciach pod wpływem alkoholu bądź innych środków zmieniających świadomość, a także po masażu, dłuższym przebywaniu na słońcu ani po wizycie w saunie.

15. Uczestnicy ćwiczą boso i na matach. Należy powstrzymać się od jedzenia przynajmniej jedną godzinę godzinę przed zajęciami.

16. W czasie sesji należy zachować skupienie, podążać za wskazówkami nauczyciela i powstrzymać od wszelkich zachowań utrudniających innym ćwiczenie. Nie wolno bez wyraźnej wskazówki nauczyciela pomagać innym osobom w wykonywaniu ćwiczeń.

17. Torbę z wartościowymi rzeczami można zabrać na salę i położyć w wyznaczonym miejscu. Ośrodek Equanimus nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione na sali bądź w szatni.

18. Po zajęciach należy odłożyć używany sprzęt na miejsce utrzymując porządek na sali.

19. Niniejszy Regulamin ma na celu bezpieczeństwo i dobro uczestników oraz osiągnięcie przez nich jak największych korzyści z praktyki jogi.


W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem kontakt@equanimus.pl