REGULAMIN

SZKOŁY EQUANIMUS YOGA


 

§ 1. ZASADY OGÓLNE

 

1. Każdy uczestnik zajęć zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem Szkoły EQUANIMUS YOGA (dalej: Szkoła) przed przystąpieniem do zajęć i do przestrzegania go. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu.

2. W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 września 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad i warunków prowadzenia działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej (Dz.U. Nr 101, poz. 1095, pkt 6), które mówi o „dopuszczeniu do uczestnictwa w zajęciach wyłącznie osób posiadających zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w tych zajęciach lub które złożą podpisane własnoręcznie, (a w przypadku osób niepełnoletnich przez przedstawiciela ustawowego) oświadczenie o zdolności do udziału w zajęciach rekreacyjnych”, dla własnej korzyści i bezpieczeństwa należy przedstawić takie zaświadczenie (lekarskie lub podpisane własnoręcznie) nauczycielowi prowadzącemu zajęcia.

3. W zajęciach mogą brać udział osoby zdrowe, nie posiadające przeciwskazań lekarskich. Wszelkie problemy zdrowotne, menstruację i ciążę należy zgłosić osobie prowadzącej zajęcia przed zajęciami i w trakcie zajęć, jeżeli zajdzie taka okoliczność. Nauczyciel ma prawo odmówić wstępu na salę osobie, co do której ma podejrzenia o przeciwwskazania lekarskie do praktyki.

4. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za uaktywnienie się bądź zaostrzenie się chorób i dolegliwości, których uczestnicy doświadczali przed podjęciem praktyki jogi, ani za powstanie dolegliwości powstałe po podjęciu praktyki.

5. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za skutki ćwiczeń wykonywanych samodzielnie, bez zastosowania się do instrukcji nauczyciela, ani odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków niezawinionych przez Szkołę.

6. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe przedmioty pozostawione na terenie Szkoły. Rzeczy pozostawione w Szkole z końcem każdego miesiąca oddajemy potrzebującym.

7. Uczestnik zajęć wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Polityką prywatności Szkoły.

 

§ 2. ZASADY UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH

 

1. Udział w zajęciach możliwy jest po:

a) zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem;

b) zarezerwowaniu miejsca poprzez wysłanie wiadomości SMS na numer telefonu: 601 70 10 40 wraz z podaniem imienia, nazwiska oraz daty i godziny wybranych zajęć, a także po otrzymaniu potwierdzenia danej rezerwacji;

c) opłaceniu karnetu lub jednorazowego wejścia;

d) wypełnieniu formularza zgłoszeniowego (jednorazowo przed pierwszymi zajęciami).

2. Każde zajęcia stanowią całość, zatem prosimy o:

a) przychodzenie do Szkoły odpowiednio wcześniej - Szkoła jest otwarta 15 minut przed rozpoczęciem zajęć – aby pozostawić sobie czas na przebranie się, sprawy formalne i ewentualne pytania do nauczyciela;

b) pozostawanie na zajęciach do ich zakończenia.

3. Przed rozpoczęciem zajęć należy wyłączyć telefon.

4. Okrycia wierzchnie i buty zostawiamy w recepcji.

5. Można praktykować na własnej macie lub skorzystać z maty dostępnej w Szkole.

6. Prosimy o przynoszenie własnego ręcznika na zajęcia.

7. Praktykujemy boso na matach, w ubraniu nie krępującym ruchów.

8. Na zajęcia przychodzimy z pustym żołądkiem. Zalecamy powstrzymanie się od jedzenia 1-2 godziny przed zajęciami w przypadku lekkiego posiłku i 3-4 godziny w przypadku obfitego. W trakcie zajęć nie pijemy.

9. Zakazany jest udział w zajęciach po spożyciu alkoholu, środków odurzających, silnych lekach lub innych substancji wpływających na świadomość, a także po masażu, dłuższym przebywaniu na słońcu oraz po wizycie w saunie.

10. W przypadku dyskomfortu lub bólu, prosimy o zaprzestanie praktyki i poinformowanie nauczyciela.

11. W czasie zajęć należy zachować skupienie, podążać za wskazówkami nauczyciela i powstrzymać się od wszelkich zachowań utrudniających innym praktykę.

12. Zakazane jest pomaganie innym osobom w wykonywaniu ćwiczeń bez wyraźnej wskazówki nauczyciela.

13. Prosimy o dbanie o czystość i porządek przestrzeni Szkoły, w tym o odkładanie po zajęciach używanego sprzętu na jego miejsce.

14. Zabrania się dokonywania wszelkich regulacji urządzeń technicznych, takich jak: sprzęt elektroniczny/ audio, system grzewczy, itp.


 

§ 3. KARNETY I PŁATNOŚCI ZA ZAJĘCIA


 

1. Karnet lub wejście jednorazowe można opłacić gotówką w Szkole.

2. Karnet/zakup wejścia jednorazowego stanowi dowód wpłaty oraz zawarcia umowy korzystania z usług Szkoły.

3. Wszystkie karnety są imienne i nie mogą być odstępowane osobom trzecim.

4. Karnet jest ważny tylko w przypisanym terminie i nie podlega przedłużeniu ani zawieszeniu. Za niewykorzystane zajęcia pieniądze nie są zwracane.

5. Osoby uprawnione poprzez zakup karnetu do wstępu na zajęcia mają prawo do korzystania z sali w wyznaczonych godzinach zajęć, ze sprzętu przeznaczonego do ćwiczeń oraz z instrukcji osoby prowadzącej zajęcia.

6. Cena karnetu nie uwzględnia ubezpieczenia.

7. Karnety Miesięczne ważne są przez 30 dni od daty zakupu lub pierwszego wykorzystania. Karnety Kwartalne ważne są przez 90 dni od daty zakupu lub pierwszego wykorzystania.

8. Karnety Otwarte umożliwiają udział w 30 zajęciach w miesiącu w przypadku karnetu Miesięcznego, w 90 zajęciach w przypadku Karnetu Kwartalnego, w tym obowiązuje udział w 1 zajęciach dziennie.

9. Karnet ulgowy przysługuje uczniom i studentom do 26 roku życia oraz rencistom i emerytom – dla wszystkich tych grup niezbędne jest okazanie ważnej legitymacji w celu skorzystania z ulgi.

 

§ 4. SYSTEM REZERWACJI


 

1. Udział w zajęciach możliwy jest po uprzednim zarezerwowaniu miejsca poprzez wysłanie wiadomości SMS na numer telefonu: 601 70 10 40 wraz z podaniem imienia, nazwiska oraz daty i godziny wybranych zajęć, a także po otrzymaniu potwierdzenia danej rezerwacji.

2. Rezerwacja możliwa jest na tyle zajęć, ile dostępnych jest w ramach opłaconego karnetu.

3. Minimalna ilość osób biorących udział w zajęciach to 4 osoby.

4. Prosimy o rezerwację miejsc na zajęciach:

a) dla zajęć popołudniowych/ wieczornych - do godz. 15:00 w dniu, w którym odbywają się dane zajęcia – jeżeli do tej godziny na dane zajęcia nie zgłosi się minimalna ilość osób, zajęcia zostaną odwołane;

b) dla zajęć porannych/ przedpołudniowych - do godz. 19:00 dnia poprzedzającego dzień, w którym odbywają się dane zajęcia - jeżeli do tej godziny na dane zajęcia nie zgłosi się minimalna ilość osób, zajęcia zostaną odwołane.

5. Szkoła zastrzega sobie prawo odwołania zajęć w uzasadnionych przypadkach.